Na podstawie art. 62 Ustawy Prawa budowlanego użytkowanie instalacji elektrycznej wiąże się z obowiązkiem przeprowadzania regularnego przeglądu instalacji elektrycznej. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym przegląd instalacji elektrycznej powinien odbywać się przynajmniej raz na pięć lat. Tego wymogu nie powinniśmy lekceważyć, ponieważ od stanu instalacji elektrycznej w naszym domu zależy bezpieczeństwo naszej rodziny. Każda awaria instalacji elektrycznej może doprowadzić do porażenia prądem mieszańców lub wywołać pożar.

Oferujemy wykonanie kompleksowego przeglądu instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Posiadamy wszelkie niezbędne certyfikaty i uprawnienia do wykonywania okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Po każdej usłudze wystawiamy protokół z przeglądu instalacji elektrycznej. Na życzenie Klienta możemy przeprowadzić przegląd instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym, a także w większych budynkach.

Co obejmuje przegląd instalacji elektrycznej?

W zakres świadczonej usługi wchodzi:

 • pomiar rezystancji izolacji
 • kontrola stanu izolacji
 • pomiar rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 • kontrola wyłączników różnicowo-prądowych
 • pomiar przewidywanego prądu zwarcia linii
 • pomiar mocy, prądów i napięć, poboru energii
 • kontrola obciążeń linii zasilających
 • badanie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 • pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 • pomiary eksploatacyjne urządzeń piorunochronnych
 • badanie kolejności wirowania faz
 • kontrola narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym
 • pomiar prądów upływu
 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia.

Oczywiście po zakończonej pracy sporządzamy protokół z przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym zawierający dokładny opis stanu instalacji elektrycznej wraz z ewentualnymi usterkami, a także fachowymi poradami dotyczącymi dalszego postępowania z badaną instalacją elektryczną.

Pamiętaj, że od prawidłowego działania instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo Twoich bliskich, dlatego nie ryzykuj i powierz przegląd instalacji elektrycznej profesjonalistom!

POGOTOWIE ELEKTRYCZNE 24h:
511-965-717