Świadczymy usługi z zakresu pomiarów elektrycznych w mieszkaniach , domach, kamienicach i lokalach biurowych. Posiadamy odpowiednie uprawnienia SEP (E-eksploatacja i D-dozór ) do wykonywania pomiarów. Zgodnie z prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami właściciel budynku zobowiązany jest do okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Używamy mierników renomowanej firmy Sonel posiadających aktualne świadectwa wzorcowania. Pomiary zakończone są protokołem.

Rodzaje pomiarów elektrycznych

 • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych (piorunochronnych)
 • pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • pomiar rezystancji izolacji obwodów
 • pomiar rezystancji uziemień i gruntu
 • pomiar impedancji pętli zwarcia
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiar natężenia oświetlenia (podstawowe, awaryjne, ewakuacyjne)
 • pomiary skuteczności zerowania instalacji i urządzeń elektrycznych
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji elektrycznej
 • pomiary rezystancji izolacji urządzeń elektroenergetycznych


 • POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KRAKÓW:
  Kliknij i zadzwoń do nas
  511-965-717